jueves, 27 de noviembre de 2014

Reflexión individual, módulo 3.

Na recta final do curso de posgrado de especialización de orientación laboral centrámonos en temas específicos da orientación laboral. Ao longo destes seis temas fixemos un percorrido pasando por diferentes aspectos da orientación laboral empezando polos intermediación laboral, os itinerarios de inserción laboral, procesos individuais de orientación e axuda na toma de decisión, análise dos perfis profesionais e prospección de emprego, técnicas e ferramentas para o acceso ao emprego e autoemprego, e finalizando na elaboración dun plan de empresa.
Neste último módulo tratáronse  temas de gran interese.

A intermediación laboral:

O obxectivo da intermediación laboral é ofrecer ás persoas desempregadas, a vía para acceder a ofertas de emprego.

Por iso é importante levar a cabo o desenvolvemento de diferentes iniciativas, como plans de captación de ofertas, programas de visitas e encontros con empresas ou campañas de comunicación dirixidas ao tecido empresarial.

Trabállase coas empresas para xerar oportunidades de emprego, promovendo os perfís profesionais dos demandantes, así como as capacidades e competencias dos demandantes no desempeño de diferentes postos de traballo.

É convinte realizar un completo proceso de preselección para identificar aqueles perfís que máis se axustan ás ofertas de emprego.

Os itinerarios de inserción laboral:

O orientador debe valoración a posibilidade de ter un IPI no cal ten que existir un compromiso entre o orientador e  o demandante, tarefas e accións para levar a cabo co fin que lle  permitan acadar a inserción laboral.
Cando levamos a acabo un itinerario de inserción temos que ter en conta varios aspectos:
- Os itinerarios deben constar dunha fase de acollida, unha fase de desenrolo e unha avaliación.
- Son flexibles para cubrir a maior parte das necesidades que se poidan presentar. Teñen capacidade de adaptación a un entorno en constante cambio.
- Débese presentar a intervención laboral como un continuo onde situar os recursos e marcar a pauta da formulación de obxectivos.

As entrevistas e a orientación:

Hai que traballar varios aspectos co demandante: Pautas a seguir nunha entrevista (linguaxe formal e non formal, vestimenta axeitada, potenciación de puntos fortes (fortalezas) e cómo traballar para mellorar os puntos débiles (debilidades), etc).
A reformulación positiva é un aspecto fundamental nas entrevistas o cal consiste en facer dos puntos negativos aspectos positivos. É un aspecto moi valorado polos entrevistadores. Existen diferentes modalidades de entrevistas en función das persoas  que interveñen, da técnica de interrogar ou do clima da entrevista. Tamén existen diferentes formatos e diferentes tipos de entrevistadores.

Os perfis profesionais: Básase no análise das competencias que esixe cada posto.

Técnicas e ferramentas para o acceso ao emprego e autoemprego:

As técnicas e ferramentas para o acceso ao emprego teñen como finalidade ofrecer unha serie de pautas:
           - Elaboración do currículum vitae
           - Elaboración da carta de presentación
O currículum e a carta de presentación  son medios fundamentais para posibilitar o acceso ao emprego.

Autoemprego:

É un xeito de xenerar o seu propio posto de traballo. Moi importante contar cunha serie de cualidades; creatividade, constancia e resistencia.
Para embarcarse no autoemprego o emprendedor debe ter unha serie de características persoais, capacidade física e intelectual, formación o/e experiencia previa, aptitutes negociadoras, habilidades organizativas e de coordinación.

O Plan de empresa:

É un instrumento fundamental cando se quere poner en marcha un proxecto empresarial. Permite contrastar as ideas de negocio e reducir os riscos que se poidan presentar. O plan debe ser completo, coherente, realista e conciso.
O proxecto empresarial, didicarase aos productos o servizo que se pensa ofertar dunha forma clara e sintética.
Desde a miña experiencia como orientadora laboral de persoas con discapacidade cabe destacar que a orientación encamiñada a este colectivo debe facerse dun xeito personalizada xa que non existe un demandante igual a outro, cada demandante ten os súas capacidades, obxectivos e expectativas.
A metodoloxía de traballo comeza ca primeira toma de contacto da entidade co demandante de emprego para a súa incorporación ó Servizo Público de emprego, rematando ca súa inserción laboral ou en casos especiais ca súa inserción no ámbito da formación.
Desde a toma de contacto ata a fase final o demandante pasa por unha serie de etapas de información, asesoramento, orientación, apoio e formación.

As diferentes etapas levadas a cabo co demandante pódense encadrar nas seguintes:

1. TOMA DE CONTACTO CO DEMANDANTE
2. PREPARACIÓN PREVIA DA CITA DE ORIENTACIÓN
3. CITA DE ORIENTACIÓN
          
3.1 Comprobación da información curricular e modificación ou actualización da  mesma se fora o caso.
           
3.2. Diagnóstico de necesidades:
É importante analizar as necesidades de cada demandante, necesidades que son individuais, cada demandante ten as súas, necesidades de índole diversa.
O diagnóstico das necesidades farase en todo caso de forma individual e personalizada para traballar as habilidades e as carencias do mellor xeito posible e sempre adaptadas as necesidades de cada demandante.
Unha vez analizadas as necesidades levaranse a cabo as accións que máis se adapten a ditas necesidades, estas poden ser:
-          Información e orientación de cómo elaborar un cv.
-          Adquisición de recursos para levar unha búsqueda activa de emprego
-        Información e orientación de cómo elaborar unha carta de presentación (modelos e tipos)
-          Pautas a seguir nunha entrevista 
          
3.3. Axuste das expectativas: 
Trabállase cales son os obxectivos que quere acadar o demandante, e a súa prioridade,  cal é a súa formación e experiencia,  como afecta a súa discapacidade a hora de despeñar un traballo. Cales son as súas habilidades e capacidades.
          
3.4. Axuste do itinerario do demandante en función  da súa demanda, e do seu cv profesional.
         
3.5. Valoración da posibilidade de ter un IPI.

4. SEGUIMENTOS
5. BÚSQUEDA DE RECURSOS E INFORMACIÓN ACTUAL


Considero que unhas das principais competencias do orientador laboral é saber buscar os seus propios recursos e ferramentas dos cales poder botar man. Levar unha búsqueda activa de recursos e información actual para acadar os coñecementos necesarios para poder prestar mellor servizo ós demandantes, esto supón estar ao día das novas aplicacións informáticas, novos boletíns, novos cursos, novas convocatorias, etc.
Xa que é fundamental proporcionarlle os demandantes unha información veraz e recursos útiles para que a súa búsqueda de emprego acabe en êxito que non é outro que a inserción laboral.


“As túas vitorias son sonos que nunca deches por perdidos

No hay comentarios:

Publicar un comentario