martes, 2 de diciembre de 2014

Reflexión individual módulo 3: Marco Instrumental.Reflexión Individual Módulo 3: Marco Instrumental


Intentando facer un percorrido polos temas tratados no último módulo do Curso de Posgrao de Especialización en Orientación Laboral e comezando polo publicado no Plan Nacional de Acción para o Emprego, onde se consolida a atención individualizada como  a máis adecuada para desenvolver a Orientación Profesional.

E partindo de que o técnico de orientación ten que " acompañar e asesorar ao usuario cara a un fin determinado", falamos de orientación laboral referida a un proceso de asesoramento personalizado na definición do obxectivo profesional de cada participante e de cales son os pasos a seguir para a súa consecución, baseados nos principios de: INDIVIDUALIZACIÓN, FLEXIBILIDADE E DESENVOLVEMENTO DA AUTONOMÍA.

Os cambios no mercado de traballo son rotundos e aparentemente irreversibles polo que as necesidades de asesoramento fan que se produza un cambio conceptual da orientación laboral, deixando de ser unha serie de accións puntuais, e pasando a ser un proceso organizado, planificado e personalizado realizando accións de orientación profesional para o emprego e asistencia para o autoemprego articuladas en itinerarios personalizados de inserción (IPIS), e dirixidas a mellorar as posibilidades de ocupación das persoas demandantes de emprego, a través dun proceso de construcción de actividades secuenciadas que as persoas atendidas  deben percorrer co fin de facilitarlles recursos que xustifiquen con autonomía o seu propio proceso de inserción laboral,

MOTIVAR  para que se CUALIFIQUEN e melloren  a través dunha cualificación profesional dándolle pautas de: ónde acudir, de cómo presentar un currículo vitae, de cómo plantexar unha entrevista de traballo, de valorar a oferta de formación, de cómo informarse de ofertas de emprego, e
INNOVAR: tratando de dar novas alternativas que os demandantes poidan elixir (necesidades, servizos, etc).
 
E en consonancia co disposto na Estratexia Española de Emprego 2012-2014, as funcións do persoal técnico de información, orientación e prospección de emprego, son:
todas aquelas actuacións e medidas de información, acompañamento, motivación e asesoramento que, tendo en conta as circunstancias persoais e profesionais da persoa beneficiaria, lle permitan determinar as súas capacidades e intereses e xestionar a súa traxectoria individual de aprendizaxe, a busca de emprego por conta allea ou a posta en práctica de iniciativas empresariais.

En concreto:

a) A elaboración de diagnoses individualizadas sobre o perfil, as necesidades e as expectativas das persoas demandantes de emprego mediante entrevistas personalizadas, para poderen encontrar ou manter un emprego ou accederen a un novo.

b) A información sobre o mercado de traballo e os incentivos e medios dispoñibles para o fomento da contratación e o apoio ás iniciativas emprendedoras.

c) O deseño, elaboración e realización de itinerarios individuais e personalizados de emprego ás persoas desempregadas a través de información e orientación profesional para o emprego e o autoemprego, para a mellora da súa cualificación profesional e da súa empregabilidade.

e) A información e orientación sobre o proceso de recoñecemento das competencias adquiridas pola experiencia laboral para as persoas demandantes de emprego mediante a acreditación oficial da súa cualificación a través de certificados de profesionalidade.

f) A información e o asesoramento ás persoas demandantes de emprego sobre a oferta de accións de formación profesional para o emprego, con acreditación oficial a través do Repertorio de certificados de profesionalidade cando estean vinculadas ao Catálogo nacional de cualificacións, así como dos títulos de formación profesional.

O concepto de itinerario aparece como resposta ás dificultades para a inserción sociolaboral das persoas e colectivos en exclusión e en risco de exclusión. É unha metodoloxía de traballo que se basea na individualización, o acompañamento e a axuda e o compromiso das partes.

O auténtico proceso de orientación iníciase coa entrevista persoal.
Hai que ter en conta que unha das claves da nosa metodoloxía é a personalización da intervención, o que á súa vez require un alto grao de coñecemento das características persoais e as competencias profesionais de cada participante. Por iso, ao longo da entrevista, a persoa que exerce a función orientadora tratará de indagar, non só sobre as cuestións estritamente académicas ou laborais, senón sobre todos aqueles aspectos que forman parte do currículo oculto da persoa e que permitirán valorar cal é o seu punto de partida e o seu nivel de empregabilidade.

Establecemento do obxectivo profesional
Durante esta fase, haberá que afondar tanto na análise das competencias persoais e profesionais de cada participante, coma no coñecemento do mercado de traballo e das oportunidades de inserción que nos ofrece. A partir desta dobre reflexión, a persoa poderá chegar a establecer cales son os seus obxectivos profesionais, a curto, medio e longo prazo.

Elaboración do proxecto persoal
É fundamental que a persoa interiorice cal é o seu proxecto persoal, que o considere algo seu e non imposto polo orientador/a. O proxecto persoal de cada usuario deberá ir encamiñado a superar as súas propias debilidades e, polo tanto, deberá incluír, sempre que se considere necesario, a súa participación nas correspondentes actividades de formación prelaboral e de capacitación profesional.
Unha boa planificación aforrará esforzo e fará máis eficaz a busca de emprego.

CONCLUSIÓNS
A orientación non é un conxunto de accións illadas dentro dun itinerario de inserción, senón que é un proceso coherente que encamiña á persoa cara á consecución da súa integración social e laboral.

O diagnóstico inicial é unha peza clave para articular o proceso de orientación  en función do perfil de empregabilidade da persoa.

Non debemos esquecer nunca de que se trata dun proceso personalizado, único e diferente para cada participante, en función das súas necesidades e expectativas.

O establecemento do obxectivo profesional da persoa é imprescindible para poder elaborar o seu itinerario de inserción.

Para apoiar o desenvolvemento autónomo da persoa é necesario que coñeza e utilice correctamente as principais técnicas  e ferramentas de procura de emprego e que sexa capaz de organizar e xestionar con eficacia o tempo dispoñible para a busca.


Mediante a presente proposta ofertase  dotar a cada un dos usuarios da capacidade para:

-  Facilitar o coñecemento sobre técnicas de búsqueda de emprego e posta en práctica de ditas técnicas. (Cómo canalizar as ofertas de emprego, cómo ofrecerse a unha empresa: autocandidatura, cómo facer unha carta de presentación, cómo facer un CV e diferenciar os distintos tipos, videocurrículum, cv creativo, cv 2.0; networking, búsqueda de emprego por Internet: portais, bolsas de emprego,redes sociais,  etc...).
- Prestar asesoramento para a posta en marcha de accións de autoemprego. Recursos (IGAPE, Rede Eusumo, Oficinas do Empregador, …)
-  Promover a igualdade de oportunidades, favorecendo a ruptura de lóxicas discriminatorias.
-  Despertar interés pola indagación, por resolver problemas, por descubrir cousas novas, por crear, por aprender.
-  Estimular certo “ánimo responsable” por asumir riscos, pero coa capacidade de medir as posibilidades reais e asumir as consecuencias que se deriven.
-  Estimular o afán de superación persoal.
-  Fomentar “intereses de negocio”, especialmente en aquelas áreas consideradas como “novos xacementos de emprego”.  
A partir disto  traballaríamos co  emprendedor que quere iniciar unha actividade empresarial e non coñece o proceso de posta en marcha, explicando as distintas fases do proceso, en que consisten, onde se realizan, en que momento e que implicacións teñen. Facento posible que o emprendedor teña un mapa claro de todos e cada un dos procesos, o que facilitará a elaboración das tarefas que cómpre realizar para elaborar o PLAN de EMPRESA.domingo, 30 de noviembre de 2014

Reflexión individual. Modulo 3: marco instrumental

Con respecto a los contenidos del bloque 3 presento mi reflexión y destaco los aspectos más relevantes dentro de este marco instrumental de la orientación laboral: la intermediación laboral, los itinerarios de inserción, el trabajo del orientador laboral y los procesos individuales de orientación, el análisis de los perfiles profesionales y la prospección de empleo, las técnicas y herramientas para el acceso al autoempleo y finalmente la elaboración del plan de empresa.


Por lo que se refiere a la intermediación laboral y a la inserción laboral comienzan a distinguirse de tal modo que es imprescindible diferenciar ocupabilidad y empleabilidad. La inserción laboral es la cuestión central para poder conocer los procesos principales que está viviendo nuestra sociedad. Partiendo de estos aspectos, pensar itinerariamente es también reconocer las singularidades y la necesidad de adaptar estrategias pedagógicas diferentes a historias con peculiaridades suficientes como para no aceptar un método estandarizado. 

Así mismo conviene saber que las directrices en materia de empleo que se aplican en España nacen de las estrategias propuestas de la Unión Europea, (Tratado de Roma, 1957) donde se creó el Fondo Social Europeo. Y en este marco se incluyen las medidas de fomento del empleo.
En relación también con los objetivos específicos, el Estado Español ha incluido el de la lucha contra la discriminación presentado al FSE y contempla la inclusión e integración social laboral proponiendo oportunidades a las personas con discapacidad y en atención a la diversidad.

Es importante subrayar que los diferentes sistemas de orientación y las nuevas tendencias actuales de la orientación laboral en la Unión Europea nos ayudan a comprender esta labor conjunta, máxime hoy en día que vivimos en un mundo globalizado.


                                                                                                                                                                                                        
Es necesario recalcar que la política de empleo debe dirigir su estrategia hacia la máxima empleabilidad de todos los ciudadanos o pleno empleo. En este ámbito se concibe la labor del orientador, imprescindible y fundamental para los itinerarios de inserción: un previo diagnóstico personalizado necesita de la intervención del orientador, el seguimiento del proceso de la persona demandante de empleo debe proporcionar la integración e inserción social y laboral y la consiguiente permanencia en el mercado. De manera que, para conformar un cuadro de la situación actual y obtener un diagnóstico preciso, es conveniente utilizar las herramientas necesarias a fin de hacer un análisis y determinar las oportunidades.En conexión con la labor del orientador se encuentran también los procesos individuales de orientación y ayuda en la toma de decisiones.

Tener en cuenta la entrevista, explicar las reglas comunicación verbal y no verbal es fundamental para buscar un poco de información del demandante. Proporcionar al orientado buenos consejos para poder superar la entrevista y realizar un "simulacro" sería una actividad apropiadada. 

En particular, un Itinerario Personalizado de Inserción laboral (IPI) pasando por los objetivos y fases correspondientes: diagnóstico personalizado, una intervención orientadora con actividades individuales y grupales, una supervisión y las consiguientes entrevistas de seguimiento, mantenimiento y renovación cerrarían este proceso de intervención.


Sin embargo, resulta difícil definir las tareas del orientador, pero una evidente es la de la intermediación laboral y la de realizar un buen análisis de los perfiles profesionales y una prospección de empleo, a la que se debe agregar un buen sistema de exploración siendo lo más riguroso posible.

Buscar y recoger información pertinente, estar al tanto de los nuevos perfiles profesionales, del catálogo de nuevas profesiones, nos encamina hacia un buen trabajo prospectivo. Una vez planificado todo el trabajo de prospección se utilizan las fuentes necesarias. 
Cabe señalar que resulta difícil separar un puesto de trabajo de un sector de actividad, si bien, observar otras experiencias o analizar las actividades desarrolladas permite multiplicar y profundizar en un sector determinado de una actividad.

De modo que, el éxito está en detectar empresas que en la actualidad o en un futuro próximo vayan a contratar personal. El rigor que se aplique en este paso es muy importante, va a incidir directamente en la adecuación del trabajador al puesto. El análisis de puestos va a ser el punto de partida para el proceso de selección y la formación que se diseñe para impartir en el propio puesto de trabajo.Es por esto que es preciso explorar los contenidos relacionados con las diferentes técnicas y herramientas para el acceso al empleo y el autoempleo.

Por ejemplo, conocer los diferentes instrumentos y cada una de las técnicas que se usan en la actualidad es positivo para llevar a cabo una efectiva búsqueda y una mayor accesibilidad a un determinado puesto de trabajo. Además, hoy en día, son varias las herramientas y los medios de los que se pueden disponer y utilizar para darnos a conocer al mercado laboral: la carta de presentación, CV, entrevistas, dinámicas de grupo, networking, son algunas de entre ellos.Y manejar técnicas comunicacionales a través de la validación de sentimientos debe ser un objetivo específico. En este contexto, conocer las competencias de la inteligencia emocional y social ayudarían a la  resolución y gestión de conflictos.
Lo dicho hasta aquí me hace pensar en la elaboración del plan de empresa, pero no como una labor del orientador laboral.

Entre otros, el trabajo del orientador laboral podría pasar por sugerir la elaboración de un plan de empresa concibiéndolo como una alternativa más de inserción laboral. El autoempleo en este caso, debe ser entendido como una realidad más, es un trabajo muy personal y son variadas las formas de elaboración. De este modo, la persona emprendedora debe diseñar el proyecto, concebirlo primero como una idea, con el objeto de que sea un proyecto inicial simulando que puede ser ejecutado. Por esta razón, considero que aquellas personas con una iniciativa emprededora deben ser derivadas a centros de programas de apoyo a emprendedores y de orientación hacia el autoempleo.En síntesis, diré, para terminar, que la situación laboral, que permitía hasta ahora a un profesional trabajar para una misma empresa durante años, ha cambiado, dando paso a nuevos fenómenos que no sólo afectan a las metodologías y herramientas utilizadas, sino también al propio concepto de “empleo”. Para la incorporación al trabajo, hoy más que nunca, se necesita además de la formación en conocimientos, la formación en competencias y capacidades.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA:

http://goo.gl/rsluhk
http://www.compartelibros.com/autor/daniel-goleman/1

Reflexión individual do módulo 3. O marco instrumental.

Neste módulo traballamos sobre o Marco Instrumental do traballo de orientación laboral, é dicir qué técnicas ou ferramentas podemos utilizar á hora de traballar cos nosos usuarios/as na procura ou mantemento do emprego. 

Todo proceso de orientación laboral debe ser adaptado ao usuario/a e debe axustarse en todo momento ás circunstancias do usuario/a. A intervención pode ser individual ou grupal dependendo das necesidades do usuario/a que prentendemos satisfacer.
A función da orientación é a de asesorar e facilitar a toma de decisións de cada usuario/a, en relación coa súa intervención laboral, ofrecendo respostas planificadas conxuntamente a partir dunha diagnose ocupacional, para incrementar ou mellorar a súa ocupabilidade. 
O obxectivo do proceso de orientación é dotar ao individuo dos recursos, habilidades e competencias que lle permitan xestionar de manera autónoma a súa procura de emprego. 

Cales son os instrumentos dos que dispón o orientador/a laboral?

Os Itinerarios Personalizados de Inserción ou IPIs:
Os IPIs son unha ferramenta apropiada para a definición, realización e seguimento dunha secuencia concatenada de accións que leven a acadar o obxectivo da inserción laboral. 
Fases dun itinerario: 
1. Acollida: a entrevista de acollida é a toma de contacto co usuario/a onde se recollen datos indentificativos é a primeira toma de contacto entre orientador/a e usuario/a. 
2. Diagnose: nesta fase ten lugar a "entrevista ocupacional" onde se analiza a súa situación laboral (datos curriculares, capacidades e dispoñibilidade... e persoal cara o emprego, para proceder a realizar unha diagnose completa. O obxectivo é identificar e cubrir axeitadamente as súas necesidades, defininindo un proceso axustado a cada perfil. 

3. Definición do itinerario: estáblecese de acordo co participante unha serie de actividades, estratexias, servizos e programas nos que participará, de xeito planificado. Esta fase require que previamente o usuario/a tome conciencia sobre as capacidades, habilidades e intereses persoais para definir o obxectivo profesional e posibilidades de acadar o obxectivo laboral. 

4. Desenvolvemento: Ao longo desta fase terán lugar as actividades descritas no Itinerario e farase un seguimento por parte do orientador con titorías planificadas, co obxectivo de favorecer a motivación e analizar os progresos acadados e se fose necesario modificar o itienerario. 
5. Remate do itinerario: Cando o usuario/a acada o seu obxectivo ou si abandona o proceso. 

Ao longo de todo o IPI realizaranse actuacións específicas de reforzo e motivación así como actuacións para dar a coñecer as tendencias do mercado laboral. 

A entrevista de orientación laboral: 
O obxectivo da entrevista é que o orientador indague non só sobre as cuestións estritamente académicas ou laborais, senón sobre todos aqueles aspectos que forman parte do currículo oculto da persoa e que permitirán valora cal é o seu punto de partida e o seu nivel de empregabilidade. 

Destacar neste apartado a Entrevista por Competencias. As competencias son as habilidades que unha persoa tivo que utilizar para conseguir uns resultados. son conductas  e maneiras de facer dos que presentan un resultado excelente. Ao falar de competencias estamos a integrar tres conceptos: SABER, FACER E QUERER
O entrevistador céntrase na obtención de exemplos conductuales do candidato na súa vida profesional, académica e persoal, os cuais serán analizados e servirán como elementos de predicción sobre o comportamento do candidato no seu futuro laboral cercano. Para iso realízanse preguntas que axuden ao candidato/a a recordar situacións específicas ás que tivo que enfrentarse e o resultado que obtivo. 
No seguinte enlace podemos ver unha boa guía para levar a cabo este tipo de entrevista e as preguntas tipo que se realizan: http://goo.gl/ivl3fm

O proceso de análise de perfis profesionais e a prospección de emprego:
O orientador xunto co usuario/a deben analizar os recursos de información dispoñibles para facer unha análise dos perfís profesionais que está a demandar o mercado e que poden orientar a procura de emprego do usuario: ofertas laborais publicadas; os certificados de profesionalidade da Consellería de traballo e Benestar, onde se acredita unha cualificación do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais; o Instituto Galego das Cualificacións proporciona información sobre ocupacións e indicadores do mercado de traballo; contactos...

A prospección de emprego: acción de informar, asesorar e detectar necesidades das empresas, así como achegar solucións, ademáis de sensibilizar ao empresariado sobre os colectivos obxecto de inserción laboral e das súas oportunidades como traballadores/as ou outros aspectos de interese para o desevolvemento de actitudes e de responsabilidade social. 
Á hora de facer un proceso de prospección é fundamental coñecer moi ben o perfil do colectivo ao que estamos a atender para poder dirixir a proceso e personalizalo. 
O proceso de prospección permite dar a coñecer ao tecido empresarial unha bolsa de profesionais cualificados que doutro xeito non serían visibles polas súas dificultades de acceso ás ofertas, e tendo en conta, ademais, que moitas ofertas non se chegan a publicar. E por outra banda, permite que determinados colectivos de usuarios/as teñan acceso a ofertas de traballo que doutro xeito non serían accesibles, xa que non dispoñen dos recursos necesarios para a procura de emprego. 
A prospección require moita preparación por parte do orientador e moito traballo de campo, pero é unha das ferramentas máis efectivas para a inserción laboral, e que ademais permite ver as necesidades do tecido empresarial á hora de formar candidatos cualificados de acordo as carencias formativas detectadas nesas visitas e entrevistas de prospección coas empresas. 
No seguinte enlace deixo unha guía para a realización dun proceso de prospección de emprego: http://goo.gl/5RsOO6

Técnicas e ferramentas para o emprego e autoemprego:
Unha vez que o usuario/a ten o seu obxectivo profesional definido, existen diferentes técnicas e ferramentas para a procura activa de emprego. Traballaremos co usuario/a na orientación da realización do seu Currículum orientándoo sobre cal é máis adecuado dacordo co seu perfil (cronolóxico, funcional, por competencias, Europass...) insistindo en que o currículum é a nosa carta de presentación ante unha empresa que está a buscar candidatos, polo que hai que traballalo, actulizalo e adaptalo a cada oferta. Neste punto, incidiremos nas novas ferramentas para a procura de emprego: webs de empresas, portais de emprego, redes sociais profesionais (Linkedin) e xenéricas (Facebook, Twitter, etc.), novas ferramentas (videocurrículum, blogues, etc.).

Cando estamos a falar de autoemprego a ferramenta por excelencia é o Plan de Empresa, nas titorías de autoemprego traballaremos a participación activa do usuario/a no estudio da madurez e viabilidade do seu proxecto axudándonos en diferentes ferramentas como son as que están a nosa disposición na páxina do IGAPE, destacando a guía para a realización do plan de empresa. 

Si na procura de emprego por conta allea o currículum é a nosa identidade, á hora de crear o noso propio posto de traballo, o Plan de Empresa é a nosa carta de presentación ante un posible investidor, ante un posible cliente ou proveedor, ante unha entidade bancaria á que presento unha solicitude de financiación, etc.. É por iso, que o plan debe ser claro, conciso, breve, ben estruturado e de fácil lectura, onde quede totalmente claro cal é o meu proxecto, cómo se vai financiar e cómo o vou dar a coñecer. 


María Lloves

viernes, 28 de noviembre de 2014

Reflexión individual Marco InstrumentalAntes de comezar a profundizar en que vimos en cada tema teño que decir que as miñas expectativas neste módulo 3 sobre o Marco Instrumental eran moi altas xa que eu apenas teño coñecementos sobre a orientación laboral debido a que nunca traballei neste ámbito e posuio información moi vaga sobre este tema. Con respecto a estas expectativas teño que decir sinceramente que non se viron cumpridas xa que penso que a este módulo non se adicou moito tempo nas clases presenciais con respecto a outros módulos que si se lle adicou mais tempo e non me parecían tan importantes coma este. Dito esto comezo a reflexionar sobre cada tema.


No tema 11 A Intervención Laboral vimos os modelos de intervención (didáctico, de asesoramento e centrado nos recursos) como ferramentas flexibles que son utilizadas en función dos colectivos, do tipo de actuación planificada e dos obxectivos e fins programados.
Tamén vimos o marco metodolóxico de intervención en España. A Orientación Laboral no noso país carece dun marco académico determinado e os profesionais acceden dende distintos contextos formativos. Coa publicación do Plan Nacional de Acción para o Emprego, consolídase a atención individualizada como a máis adecuada para desenvolver a Orientación Profesional.
O modelo de metedoloxía de intervención consta de catro elementos básicos: a entrevista, un sistema facilitador de inserción, unha estratexia xeral de intervención e basada en itinerarios.
Os principios nos que debe basearse a Orientación Laboral son a individualización, a flexibilidade e o desenvolvemento da autonomía.
Neste tema tamén se describiu o perfil do orientador laboral coas súas funcións e competencias e falouse do colectivo das persoas con discapacidade e o proceso de orientación e inserción laboral con este colectivo.


No tema 12 Os Itinerarios de Inserción tratouse a necesidade dun modelo de Orientación laboral nos itinerarios, describindo as características dos mesmos (consta de tres fases: un diagnóstico personalizado, unha intervención orientadora e unha supervisión continua) e tratando o esquema base (acollida, orientación, formación, formación en contexto laboral, intermediación, ocupación e peche) e a metodolocía para a elaboración dun deles.

No tema 13 Procesos individuais de orientación e axuda na toma de decisións falouse da entrevista de orientación laboral que ten como finalidade determinar a adecuación do/a candidato/a a un determinado posto de traballo e é un instrumento que se emprega fundamentalmente con obxectivos de asesoramento por unha banda, e por outra como medio de selección de persoal. Describíronse as funcións de cada un na mesma, os tipos de entrevista que hai  e os aspestos a ter en conta antes da entrevista, o que se debe evitar nela e as partes das que consta unha entrevista. Ademais tamén se describiu en profundida en que consiste a entrevista de selección por competencias.
Para finalizar o tema vimos cómo se desenvolve a Orientación laboral na Unión Europea.


No tema 14 Análise de perfís profesionais e prospección de emprego fíxose unha análise dos postos de traballo, describíronse os pasos para guiar á persoa usuaria: listar fontes onde buscar a información, buscar e recoller información pertinente, valorar intereses e motivacións, análise funcional e transferencia das competencias...  e tamén se describiu o traballo con grupos de usuarios. Falouse dos novos perfís profesionais que xurdiron nos últimos tempos cos cambios no mercado de traballo e, por último, tratouse o tema da prospección empresarial, definindo a prospección como "a acción de informar, asesorar e detectar necesidades das empresas, así como achegar solucións, ademais de sensibilizar ao empresariado sobre o colectivos obxecto de inserción laboral e das súas oportunidades como traballadores/as ou outros aspectos de interese para o desenvolvemento de actitudes de responsabilidade social.” 
Describíronse as fases da prospección (preparatoria, planificación, traballo de campo, avaliación e seguimento) e as fontes de información para a prospección.

No tema 15 Técnicas e ferramentas para o acceso ao emprego e o autoemprego comezamos falando do proceso de selección e as canles de procura de traballo, seguimos co curriculum vitae e as cartas de presentación, definíndoos e vendo o contido de cada un , os modelos, as recomendacións a transmitir aos usuarios...
Tamén falamos das entrevistas de selección e outras probas existentes coas que se poden atopar os usuarios e do networking e,por útimo, falouse dos recursos existentes para o autoemprego.


No último tema, o 16, falouse en profundidade de cómo Elaborar o Plan de Empresa, describindo cada unha das súas partes. Tratouse a introducción, o estudo de mercado, a análise dafo, as variables da mercadotecniaa segmentación do mercado e a estratexia, a previsión de vendas, a análise económica-financieira dun proxecto empresarial.

jueves, 27 de noviembre de 2014

Reflexión individual, módulo 3.

Na recta final do curso de posgrado de especialización de orientación laboral centrámonos en temas específicos da orientación laboral. Ao longo destes seis temas fixemos un percorrido pasando por diferentes aspectos da orientación laboral empezando polos intermediación laboral, os itinerarios de inserción laboral, procesos individuais de orientación e axuda na toma de decisión, análise dos perfis profesionais e prospección de emprego, técnicas e ferramentas para o acceso ao emprego e autoemprego, e finalizando na elaboración dun plan de empresa.
Neste último módulo tratáronse  temas de gran interese.

A intermediación laboral:

O obxectivo da intermediación laboral é ofrecer ás persoas desempregadas, a vía para acceder a ofertas de emprego.

Por iso é importante levar a cabo o desenvolvemento de diferentes iniciativas, como plans de captación de ofertas, programas de visitas e encontros con empresas ou campañas de comunicación dirixidas ao tecido empresarial.

Trabállase coas empresas para xerar oportunidades de emprego, promovendo os perfís profesionais dos demandantes, así como as capacidades e competencias dos demandantes no desempeño de diferentes postos de traballo.

É convinte realizar un completo proceso de preselección para identificar aqueles perfís que máis se axustan ás ofertas de emprego.

Os itinerarios de inserción laboral:

O orientador debe valoración a posibilidade de ter un IPI no cal ten que existir un compromiso entre o orientador e  o demandante, tarefas e accións para levar a cabo co fin que lle  permitan acadar a inserción laboral.
Cando levamos a acabo un itinerario de inserción temos que ter en conta varios aspectos:
- Os itinerarios deben constar dunha fase de acollida, unha fase de desenrolo e unha avaliación.
- Son flexibles para cubrir a maior parte das necesidades que se poidan presentar. Teñen capacidade de adaptación a un entorno en constante cambio.
- Débese presentar a intervención laboral como un continuo onde situar os recursos e marcar a pauta da formulación de obxectivos.

As entrevistas e a orientación:

Hai que traballar varios aspectos co demandante: Pautas a seguir nunha entrevista (linguaxe formal e non formal, vestimenta axeitada, potenciación de puntos fortes (fortalezas) e cómo traballar para mellorar os puntos débiles (debilidades), etc).
A reformulación positiva é un aspecto fundamental nas entrevistas o cal consiste en facer dos puntos negativos aspectos positivos. É un aspecto moi valorado polos entrevistadores. Existen diferentes modalidades de entrevistas en función das persoas  que interveñen, da técnica de interrogar ou do clima da entrevista. Tamén existen diferentes formatos e diferentes tipos de entrevistadores.

Os perfis profesionais: Básase no análise das competencias que esixe cada posto.

Técnicas e ferramentas para o acceso ao emprego e autoemprego:

As técnicas e ferramentas para o acceso ao emprego teñen como finalidade ofrecer unha serie de pautas:
           - Elaboración do currículum vitae
           - Elaboración da carta de presentación
O currículum e a carta de presentación  son medios fundamentais para posibilitar o acceso ao emprego.

Autoemprego:

É un xeito de xenerar o seu propio posto de traballo. Moi importante contar cunha serie de cualidades; creatividade, constancia e resistencia.
Para embarcarse no autoemprego o emprendedor debe ter unha serie de características persoais, capacidade física e intelectual, formación o/e experiencia previa, aptitutes negociadoras, habilidades organizativas e de coordinación.

O Plan de empresa:

É un instrumento fundamental cando se quere poner en marcha un proxecto empresarial. Permite contrastar as ideas de negocio e reducir os riscos que se poidan presentar. O plan debe ser completo, coherente, realista e conciso.
O proxecto empresarial, didicarase aos productos o servizo que se pensa ofertar dunha forma clara e sintética.
Desde a miña experiencia como orientadora laboral de persoas con discapacidade cabe destacar que a orientación encamiñada a este colectivo debe facerse dun xeito personalizada xa que non existe un demandante igual a outro, cada demandante ten os súas capacidades, obxectivos e expectativas.
A metodoloxía de traballo comeza ca primeira toma de contacto da entidade co demandante de emprego para a súa incorporación ó Servizo Público de emprego, rematando ca súa inserción laboral ou en casos especiais ca súa inserción no ámbito da formación.
Desde a toma de contacto ata a fase final o demandante pasa por unha serie de etapas de información, asesoramento, orientación, apoio e formación.

As diferentes etapas levadas a cabo co demandante pódense encadrar nas seguintes:

1. TOMA DE CONTACTO CO DEMANDANTE
2. PREPARACIÓN PREVIA DA CITA DE ORIENTACIÓN
3. CITA DE ORIENTACIÓN
          
3.1 Comprobación da información curricular e modificación ou actualización da  mesma se fora o caso.
           
3.2. Diagnóstico de necesidades:
É importante analizar as necesidades de cada demandante, necesidades que son individuais, cada demandante ten as súas, necesidades de índole diversa.
O diagnóstico das necesidades farase en todo caso de forma individual e personalizada para traballar as habilidades e as carencias do mellor xeito posible e sempre adaptadas as necesidades de cada demandante.
Unha vez analizadas as necesidades levaranse a cabo as accións que máis se adapten a ditas necesidades, estas poden ser:
-          Información e orientación de cómo elaborar un cv.
-          Adquisición de recursos para levar unha búsqueda activa de emprego
-        Información e orientación de cómo elaborar unha carta de presentación (modelos e tipos)
-          Pautas a seguir nunha entrevista 
          
3.3. Axuste das expectativas: 
Trabállase cales son os obxectivos que quere acadar o demandante, e a súa prioridade,  cal é a súa formación e experiencia,  como afecta a súa discapacidade a hora de despeñar un traballo. Cales son as súas habilidades e capacidades.
          
3.4. Axuste do itinerario do demandante en función  da súa demanda, e do seu cv profesional.
         
3.5. Valoración da posibilidade de ter un IPI.

4. SEGUIMENTOS
5. BÚSQUEDA DE RECURSOS E INFORMACIÓN ACTUAL


Considero que unhas das principais competencias do orientador laboral é saber buscar os seus propios recursos e ferramentas dos cales poder botar man. Levar unha búsqueda activa de recursos e información actual para acadar os coñecementos necesarios para poder prestar mellor servizo ós demandantes, esto supón estar ao día das novas aplicacións informáticas, novos boletíns, novos cursos, novas convocatorias, etc.
Xa que é fundamental proporcionarlle os demandantes unha información veraz e recursos útiles para que a súa búsqueda de emprego acabe en êxito que non é outro que a inserción laboral.


“As túas vitorias son sonos que nunca deches por perdidos