jueves, 6 de noviembre de 2014

FIRMA INVITADAEmpregos verdes: cara a unha economía sustentable


A degradación ambiental, incluíndo a deterioración e esgotamento dos recursos naturais, son algunhas das máis serias ameazas á economía e a un desenvolvemento sustentable. Esta situación agravarase no futuro por mor das repercusións do impacto do cambio climático que xa se perciben en moitos países en desenvolvemento. O cambio climático prognosticado conducirá, a medio e longo prazo, a un grave trastorno da actividade económica e social en moitos sectores e en todos os continentes.


Desenvolvemento sustentable

O desenvolvemento sustentable é aquel que é capaz de satisfacer as necesidades actuais sen comprometer os recursos e posibilidades das futuras xeracións; unha sociedade sustentable é aquela na que os recursos non se deben utilizar a un ritmo superior ao do seu ritmo de rexeneración, na que non se emiten contaminantes a un ritmo superior ao que o sistema natural é capaz de absorber ou neutralizar, onde os recursos non renovables débense utilizar a un ritmo máis baixo que o que o capital humano creado poida substituír ao capital natural perdido. Concretando esta definición nun caso práctico, o dos combustibles fósiles, significa que se ten que utilizar unha parte da enerxía liberada para crear sistemas de aforro de enerxía ou sistemas para facer posible o uso de enerxías renovables que proporcionen a mesma cantidade de enerxía que o combustible fósil consumido.

O cambio climático en si mesmo, o proceso de adaptación e os esforzos para frealo reducindo as emisións, teñen repercusións de gran alcance no desenvolvemento económico e social, nos modelos de produción e, por tanto, no emprego, ingresos e redución da pobreza. Estas repercusións implican tanto maiores riscos como oportunidades de emprego para os traballadores en todos os países, pero en particular para os máis vulnerables. Os empregos verdes reducen o impacto ambiental das empresas e dos sectores económicos, até alcanzar niveis sustentables. En particular, pero non exclusivamente, isto inclúe empregos que axudan a protexer os ecosistemas e a biodiversidade, a reducir o consumo de enerxía, materiais e auga a través de estratexias altamente eficaces, reducir a dependencia do carbono na economía e minimizar ou evitar por completo a produción de todas as formas de refugallos ou contaminación.


Empregos verdes


Segundo o Programa de Nacións Unidas para o Medio Ambiente Programa de Nacións Unidas para o Medio Ambiente, o emprego verde é aquel que reduce o impacto ambiental de empresas e sectores económicos até alcanzar niveis máis sustentables. Trátase de profesións e postos de traballo que teñen como misión protexer o planeta e diminuír o impacto da acción humana na contorna natural.

Iso lévanos a considerar emprego verde, non só ás actividades tradicionais de corrección e mitigación de efectos ambientais non desexados, senón outras actividades que utilizan os recursos da contorna (a biodiversidade, o chan, a enerxía…) de forma que se garanta a sustentabilidade do recurso; isto é, a xeración dun beneficio social social e económico sen reducir devandito recurso de forma consistente. Así entendemos por actividades de emprego verde:

1.Aquelas que teñen por labor corrixir, minimizar ou rexenerar os efectos adversos das actividades humanas no medio ambiente, é dicir, trátase dun sector transversal a todos os demais sectores económicos, no que están presentes tanto actividades de servizos especificamente ambientais, como, por exemplo, a xestión de residuos, depuración de augas residuais ou rexeneración de chans, como as que dependen delas vía relaciones interindustriales.

2. As que producen bens e servizos de forma ambientalmente respectuosa, como a agricultura ecolóxica e o turismo ecolóxico e rural, as que xeran enerxía e materia de forma sustentable, como as enerxías renovables ou a produción forestal sustentable, e as orientadas á conservación/rexeneración de ecosistemas, como a xestión de parques ou a recuperación de espazos de valor ecolóxico.

3. Os servizos con finalidade preventiva e de control, como os que prestan as actividades e empresas privadas cuxa misión e función é a prevención, minimización en orixe da contaminación, ecodiseño, educación e sensibilización ambiental, ou as funcións que cumpren os departamentos da administración con responsabilidades ambientais.

4.As que realizan empresas dos sectores tradicionais que están a avanzar no proceso de modernización ambiental dos seus produtos e procesos, así como as actividades de investigación e desenvolvemento tecnolóxico orientadas ao incremento da ecoeficiencia e ecoeficacia do sistema produtivo.


Saídas laborais


Os Sistemas de Xestión Integrada son a área na que existe unha maior demanda de profesionais. A responsabilidade social das empresas require dispor dun plan de xestión ambiental sustentable, polo que moitas delas acaban contratando técnicos especializados neste campo.

A consultoría ambiental e as avaliacións de impacto ambiental son a segunda actividade na que se emprega un maior número de profesionais, seguida da formación e a educación ambiental.

Dentro do ámbito industrial, os titulados en Ciencias Ambientais dedícanse a actividades relacionadas coa avaliación e control da contaminación e as enerxías renovables. No medio natural, pola súa banda, xestionan, elaboran e executan plans para a conservación dos recursos naturais en espazos protexidos.

Este mes déronse a coñecer os 36 proxectos que se beneficiarán en 2014 do Programa Empleaverde promovido polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente a través da Fundación Biodiversidade. Calcúlase que, desde o inicio do programa en 2009, xurdiron 440 entidades novas ao amparo desta iniciativa, cuxas axudas chegaron a 800.000 persoas. Parece que no denominado sector verde existen oportunidades de emprego, vemos algúns emprendedores verdes en este vídeo


 

No hay comentarios:

Publicar un comentario